expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Swap i handel: Vad är de och hur fungerar de?

Swap in trading image: Two hands holding money against a blue background, representing a financial transaction involving cash flows exchange.

Är du en handlare som vill skaka om din strategi för riskhantering ? Swaps kan vara lösningen för dig. Men vad är egentligen swaps i handel, och hur fungerar de?

Swaps kan verka komplicerade till en början, men med den här guiden kommer vi att dela upp all information som handlare behöver för att förstå dessa viktiga verktyg och införliva dem i sina handelsstrategier. Från att bekanta dig med grunderna i swaps till att bli kunnig om olika typer av swap – du får en korrekt överblick över vad det här verktyget kan och hur det kan hjälpa finansmarknaderna att bli mer effektiva. Gör dig redo för en djupdykning – låt oss börja!

Vad är en swap i handel: definition

En swap i handel är ett unikt avtal mellan två parter att byta kassaflöden baserat på en underliggande tillgång eller index. Villkoren i swap anger vanligtvis frekvensen och storleken på de kassaflöden som ska växlas, samt de underliggande finansiella instrumenten eller referenskursen som används för att beräkna kassaflödena.

Swaps kan variera i komplexitet beroende på hur avtalet är uppbyggt, men i slutändan kommer en part att gå med på att ta emot eller betala ut en serie förutbestämda kassaflöden över tiden, beroende på hur den underliggande tillgången eller indexet presterar. Som ett resultat ger swaps investerare ökad finansiell flexibilitet och tillgång till sofistikerade handelsstrategier.

Inga provisioner, inga påslag.
24/06 - 28/06
OIL WTI: 00:00 - 21:00 UTC
NVIDIA: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu

Typer av swaps inom finans

Inom finans finns det en mängd olika typer av swaps, som var och en erbjuder ett unikt tillvägagångssätt när det gäller att komma åt nya resurser eller minska risken.

 • swaps ger en möjlighet att fixa långsiktiga lånekostnader och minska övergripande marknad , medan skuld swaps gör att företag kan få ytterligare likviditet genom att konvertera utestående skuld till eget kapital.
 • swaps innebär utbyte av kassaflöden i olika valutor, vanligtvis för att hantera valutarisk för internationella företag eller investerare.
 • swaps är också ett utmärkt verktyg för att hantera volatiliteten hos vissa varupriser.
 • Credit default swaps innebär utbyte av kassaflöden baserat på förekomsten av en kredithändelse, såsom ett fallissemang eller konkurs, för en viss referensenhet, såsom ett företag eller en statlig regering.
 • swaps innebär utbyte av den totala avkastningen på en finansiell tillgång, såsom en aktie eller obligation, mellan två parter.
 • swaps innebär utbyte av kassaflöden baserat på utvecklingen av ett aktieindex eller en specifik aktie.

Naturligtvis måste man alltid överväga både för- och nackdelar innan man vidtar någon åtgärd. Varierande restriktioner, höga transaktionskostnader och komplexa juridiska aspekter är några av nackdelarna med att använda dessa handelsmetoder.

Hur man genomför en swap i handel: En steg-för-steg-guide

 1. Identifiera de inblandade parterna: Parterna som är involverade i swap är vanligtvis en köpare och en säljare. Köparen samtycker till att erhålla ett kassaflöde baserat på en viss referensränta eller finansiellt instrument, medan säljaren går med på att betala ett kassaflöde baserat på samma referensränta eller finansiella instrument.
 2. Förhandla om villkoren: Parterna måste förhandla om de specifika villkoren för swap, inklusive det nominella beloppet, frekvensen av kassaflödena, den underliggande referensräntan eller det finansiella instrumentet och alla andra relevanta detaljer. Dessa villkor anges vanligtvis i ett swap .
 3. Utförande av swap : När parterna har kommit överens om villkoren undertecknar de swap och byter ut eventuella nödvändiga säkerheter.
 4. Spåra kassaflöden: Under swap livslängd måste parterna spåra kassaflödena och säkerställa att de betalas och tas emot i enlighet med villkoren i swap .
 5. Att reglera swap: Vid slutet av swap reglerar parterna swap genom att byta ut de slutliga kassaflödena baserat på villkoren i swap .

Swaps kan utföras över disk (OTC) eller på organiserade börser. OTC swaps är vanligtvis anpassade för att möta parternas specifika behov, medan börshandlade swaps är standardiserade kontrakt som enkelt kan handlas på börsen.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem

Vanliga fallgropar att undvika när man gör swaps i handeln

Swap kan vara lönsamt om det görs eftertänksamt, men det är viktigt att notera de potentiella fallgropar som kan orsaka kostsamma misstag.

Ett av de vanligaste misstagen att undvika när man byter handel är att inte korrekt bedöma om ett av de inblandade paren är övervärderat eller undervärderat; ett ogrundat beslut kan leda till ett skevt förhållande och ett ogynnsamt resultat.

Dessutom, ett annat falskt drag när man handlar med swaps tar inte hänsyn till oväntade yttre påverkan; tänk på ekonomiska trender och inflation räntor, eftersom dessa har potential att avsevärt påverka värderingar av swap . Att vara medveten om vad som påverkar din handel kommer att hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut när du genomför swaps.

Är swaps reglerade?

Investerare är vanligtvis nyfikna på om swaps är reglerade på marknad, och svaret på detta är ett rungande ja. För att begränsa risken sätter tillsynsorgan som CySEC upp ett ramverk av regler och riktlinjer som måste uppfyllas för att ett swap ska kunna ske.

Genom att följa sina regler säkerställer dessa organisationer säkerheten för både kända och okända parter som är involverade i handelsprocessen, och skyddar dem från eventuella bedrägerier eller bedrägerier som härrör från oreglerade swaps.

Även om det vanligtvis finns ett inslag av risk i någon form av finansiell transaktion, med en förståelse för de regler som införts av institutioner som CySEC, kan investerare vara säkra på att veta att eventuella förluster i samband med swaps har minimerats.

Slutsats

Sammanfattningsvis är swaps finansiella instrument som används i handeln för att växla kassaflöden mellan två parter baserat på en referensränta eller finansiellt instrument. Det finns olika typer av swaps, inklusive swaps, swaps, swaps, swaps, swaps och swaps.

Swaps används för att hantera finansiella risker, såsom ränterisk eller valutarisk, och används även för spekulation eller investeringssyften. Det är viktigt att förstå swaps och deras olika typer, eftersom de är komplexa finansiella instrument som kräver hög kompetens och kunskap om finansiella marknader. Att förstå swaps kan hjälpa investerare och handlare att hantera finansiella risker och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Bästa CFD-mäklare för dagshandel

Spekulera om prisrörelsen för 1200+ CFD-instrument inklusive 60+ cryptos , aktier , råvaror , Forex & mer med Skilling , 2023 års global prisbelönt CFD-mäklare.

 • Snabbt utförande
 • Pålitlighet
 • Låg kostnad

Vanliga frågor

1. Vad är en swap i handel?

En swap i handel är ett derivatkontrakt genom vilket två parter byter finansiella instrument, ofta för att säkra risker eller få exponering mot olika typer av tillgångar eller marknader.

2. Vilka typer av swaps finns inom finans?

De vanligaste typerna av swaps är swaps, swaps, swaps och swaps. Var och en tjänar olika syften och involverar olika typer av tillgångar.

3. Hur utför du en swap i handel?

Att genomföra en swap innebär att ingå ett avtal med en annan part där villkoren för swap är tydligt definierade, såsom typen av swap, vilka tillgångar som är involverade och swap varaktighet.

4. Varför används swaps i handeln?

Swaps används för att hantera risker, spekulera i framtida marknad eller ändra exponeringens typ eller varaktighet utan att behöva köpa eller sälja den underliggande tillgången.

5. Är swaps riskabla?

Som alla finansiella instrument medför swaps risk. Den primära risken är att den andra parten inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Andra risker inkluderar marknad, likviditets- och juridiska risker.

6. Hur värderas swaps ?

Swaps värderas vanligtvis till nettonuvärde (NPV). Detta innebär att beräkna nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena för swap.

7. Kan vem som helst byta swaps?

Medan teoretiskt sett alla kan handla swaps, används de i praktiken främst av finansiella institutioner och stora företag på grund av deras komplexitet och den höga nivå av riskhantering som krävs.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.

Inga provisioner, inga påslag.
24/06 - 28/06
OIL WTI: 00:00 - 21:00 UTC
NVIDIA: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem