expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Likviditet: förstå dess nyckelfaktorer och fördelar

Liquidez financiera: una alcancía con un signo de dólar, que simboliza el ahorro de dinero.

Likviditet: Vad varje handlare och investerare behöver veta

I finansvärlden är likviditeten kung. Det är det som gör det möjligt för handlare och investerare att köpa och sälja tillgångar snabbt, enkelt och utan betydande prisfluktuationer. Men vad är det egentligen, och varför spelar det någon roll?

Vad är likviditet?

Likviditet avser förmågan hos en tillgång eller ett värdepapper att snabbt och enkelt omvandlas till kontanter utan att orsaka betydande prisfluktuationer. Det är med andra ord ett mått på hur lätt en investerare kan köpa eller sälja en tillgång på marknaden utan att påverka dess pris.

Tillgångar som är mycket likvida, såsom aktier och valutor, kan köpas och säljas snabbt och enkelt, medan tillgångar som är mindre likvida, såsom fastigheter eller konst, kan ta längre tid att sälja och kan kräva mer ansträngning för att hitta en köpare. Likviditet är en avgörande faktor på finansmarknaderna, eftersom den kan påverka tillgångspriser och investeringsavkastning.

Hur man mäter likviditet

Likviditet kan mätas med hjälp av olika nyckeltal, som hjälper investerare och analytiker att förstå ett företags förmåga att uppfylla kortsiktiga åtaganden:

Aktuellt förhållande

Den mäter ett företags förmåga att betala av sina kortfristiga skulder med sina omsättningstillgångar (tillgångar som rimligen kan omvandlas till kontanter inom ett år). Detta förhållande beräknas genom att dividera omsättningstillgångar med kortfristiga skulder, med ett förhållande större än ett som indikerar att företaget har fler omsättningstillgångar än skulder.

Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder

Snabbförhållande (syra-testförhållande)

Detta förhållande fokuserar på ett företags mest likvida tillgångar, såsom kontanter, kortfristiga investeringar och kundfordringar, och jämför dem med kortfristiga skulder. Snabbkvoten beräknas genom att dividera summan av dessa likvida tillgångar med kortfristiga skulder, med ett förhållande som är större än ett som indikerar att företaget har tillräckligt med likvida tillgångar för att betala av sina kortfristiga skulder.

Quick ratio = (Kassa och Likvida medel + Kortfristiga placeringar + Kundfordringar) ÷ Kortfristiga skulder

Syra-testförhållande (variation)

Den subtraherar lager och förutbetalda kostnader från omsättningstillgångar innan den divideras med kortfristiga skulder. Detta förhållande ger en mer konservativ uppskattning av ett företags likviditet, eftersom varulager och förbetalda kostnader vanligtvis är mindre likvida än andra omsättningstillgångar.

Acid-Test ratio (Variation) = (Omsättningstillgångar - Lager - Förutbetalda kostnader) ÷ Kortfristiga skulder

Kontantkvot

Den mäter ett företags förmåga att betala av sina kortfristiga skulder med endast dess likvida medel. Detta förhållande beräknas genom att dividera likvida medel med kortfristiga skulder, med ett förhållande större än ett som indikerar att företaget har tillräckligt med kontanter till hands för att klara sina kortsiktiga åtaganden.

Likviditet = Likvida medel ÷ Kortfristiga skulder

I allmänhet är ett förhållande större än ett önskvärt när man använder dessa likviditetskvoter för att utvärdera ett företags ekonomiska hälsa.

Likviditetsexempel

När det gäller att investera i aktier är inte alla lika lätta att köpa och sälja. Vissa aktier är mer "flytande" än andra, vilket innebär att de handlar mer aktivt och har en större marknad för dem.

De mest likvida aktierna har en hög daglig handelsvolym, vilket innebär att det finns många köpare och säljare på marknaden. Detta gör det lättare för investerare att köpa eller sälja aktien utan att nämnvärt påverka dess pris. Till exempel, om en aktie har miljoner eller hundratals miljoner aktier som handlas dagligen, anses den vara mycket likvid.

Å andra sidan kan lågvolymaktier vara svårare att köpa eller sälja, eftersom det kan finnas färre marknadsaktörer och därför mindre likviditet. Detta innebär att det kan vara svårare att hitta en köpare eller säljare för aktien och att priset kan påverkas mer avsevärt av affärer.

Till exempel: Den 13 mars 2023 handlade Amazon.com Inc. (AMZN) 69,6 miljoner aktier på börser. Som jämförelse hade Intel Corp. (INTC) endast en volym på 48,1 miljoner aktier, vilket tyder på att den var relativt mindre likvid. Samtidigt hade Ford Motor Co. (F) den mest aktiva handeln med 118,5 miljoner aktier, vilket gjorde den till den mest likvida aktien av dessa tre den dagen.

Investerare bör överväga likviditet när de väljer vilka aktier de ska köpa och sälja, eftersom det kan påverka hur enkelt och snabbt de kan gå in i eller lämna en position. Till exempel, om en investerare behöver sälja en aktie snabbt för att få in pengar, skulle en mycket likvid aktie göra det lättare att göra det utan att ådra sig betydande förluster.

Copy of y (37)

Varför är det viktigt för handlare?

Likviditet är viktigt för handlare eftersom det påverkar hur enkelt och snabbt de kan gå in i eller lämna en position. När en handlare vill köpa eller sälja en tillgång måste de hitta en motpart som är villig att ta den andra sidan av handeln.

Detta kan vara svårare när det är låg likviditet, eftersom det kan finnas färre köpare eller säljare på marknaden. Detta kan resultera i större bud-ask-spreadar, vilket innebär att handlaren kan behöva betala mer för att köpa tillgången eller få mindre när han säljer den. Dessutom kan låg likviditet göra det svårare att genomföra affärer snabbt, vilket kan vara en nackdel på snabbrörliga marknader.

Å andra sidan kan hög likviditet gynna handlare genom att ge dem fler alternativ för att utföra affärer. Med fler köpare och säljare på marknaden är det mer sannolikt att handlare hittar en motpart som är villig att handla till önskat pris. Dessutom kan hög likviditet göra det enklare att gå in eller ur positioner snabbt, vilket kan vara en fördel på marknader där priserna kan förändras snabbt.

Det är också viktigt för företag att ha tillräckligt med likvida tillgångar för att täcka sina kortsiktiga förpliktelser, såsom att betala räkningar eller möta löner. Underlåtenhet att göra det kan resultera i en likviditetskris, som i slutändan kan leda till konkurs.

Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk

Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.

Bli Medlem

Slutsats

Det viktigaste är att likviditet inte är något som bör tas för givet. Det är viktigt att ta hänsyn till likviditeten när du väljer en investering och att övervaka den regelbundet för att säkerställa att den förblir tillräcklig för att stödja din investeringsstrategi.

Vanliga frågor

Vad är likviditet?
Det hänvisar till hur lätt en tillgång kan köpas eller säljas på marknaden utan att nämnvärt påverka dess pris.
Varför är likviditet viktig för handlare och investerare?
Det är viktigt eftersom det påverkar förmågan att gå in i eller lämna en position snabbt och till ett rimligt pris. Brist på likviditet kan resultera i stora prisrörelser eller till och med oförmåga att sälja en tillgång helt och hållet, vilket leder till betydande förluster .
Hur mäts likviditet?
Det kan mätas med hjälp av olika mätvärden, såsom strömkvot, snabbkvot och kontantkvot.
Vilka är riskerna med att investera i illikvida tillgångar?
Investering i illikvida tillgångar medför flera risker, inklusive möjligheten att inte kunna sälja tillgången vid behov, risken för prisvolatilitet på grund av låg handelsvolym och potentialen för prismanipulation.
Hur kan investerare hantera likviditetsrisk?
Investerare kan hantera likviditetsrisk genom att diversifiera sina investeringar över olika tillgångsklasser, övervaka likviditeten regelbundet och se till att de har tillgång till tillräckliga medel för att täcka eventuella oväntade likviditetsbehov.
Kan förändringar i marknadsförhållandena påverka likviditeten?
Ja, förändringar i marknadsförhållandena, såsom ekonomiska nedgångar eller oväntade händelser, kan påverka likviditeten. I tider av stress på marknaden kan den snabbt torka ut, vilket gör det svårt att köpa eller sälja tillgångar till ett rimligt pris.
Är det möjligt för likviditeten att förändras över tiden?
Ja, det kan förändras över tiden på grund av en mängd olika faktorer, såsom förändringar i marknadsförhållanden, förändringar i investerares sentiment etc.

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln erbjuds endast i allmänna informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.