expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Avkastningsgrad: hva er det? Definisjon og eksempler

Avkastningsgrad: To hender som holder en bunt penger, symboliserer rikdom og økonomisk suksess.

Hva er avkastningen?

Tenk deg dette: Du er i ferd med å investere en betydelig del av sparepengene dine i en aksje eller en venture, og du vil sørge for at innsatsen din gir høyest mulig belønning. I dette tilfellet vil det være avgjørende å forstå avkastningsraten (ROR). Men hva er det?

Når det gjelder investering, er et av de mest kritiske konseptene du trenger å forstå avkastningsraten (ROR). Det er en nøkkelresultatindikator som brukes til å avgjøre om en investering er verdt risikoen eller ikke. Med andre ord hjelper det investorer med å vurdere den potensielle avkastningen på investeringen og sammenligne den med andre investeringsmuligheter.

ROR er uttrykt som en prosentandel av den opprinnelige investeringen. En positiv ROR indikerer et overskudd, mens en negativ ROR betyr et tap.

Det er også viktig å merke seg at ROR er en historisk beregning, og den garanterer ikke fremtidig avkastning. I tillegg tar ikke avkastningen hensyn til risikoen forbundet med en investering. Derfor bør investorer også vurdere andre beregninger som risikojustert avkastning når de vurderer investeringsmuligheter.

Hvordan beregne avkastning

Å beregne avkastningen (ROR) er en relativt enkel prosess som innebærer å ta hensyn til følgende verdier:

  • Innledende investering: Beløpet som opprinnelig ble investert i eiendelen.
  • Endelig verdi: Den nåværende verdien av eiendelen eller verdien ved slutten av investeringsperioden.
  • Ytterligere bidrag: Eventuelle tilleggsbidrag gitt i investeringsperioden.
  • Inntektsgenerert: Enhver inntekt generert av aktiva, for eksempel utbytte, renter eller husleie.

Når du har samlet denne informasjonen, kan du bruke følgende formel for å beregne ROR:

ROR

La oss si at du investerte 10 000 USD i en aksje, og etter to år har aksjen en nåværende verdi på $12 000. Du mottok også $500 i utbytte i løpet av de to årene. For å beregne ROR, kan du bruke formelen:

ROR

Derfor er avkastningen på denne investeringen 25 %, noe som indikerer en fortjeneste på $2500 på den opprinnelige investeringen på $10.000.

Begrensninger for avkastning

Selv om avkastningen er en nyttig beregning for å evaluere investeringsresultatet, har den noen begrensninger som investorer bør være klar over:

Ignorerer tidspunktet for kontantstrømmer
ROR antar at alle kontantstrømmer skjer samtidig, noe som kanskje ikke er tilfelle. Hvis inn- og utbetalinger skjer på forskjellige tidspunkter, vil ikke ROR reflektere det nøyaktig.
Vurderer ikke risiko
Den tar ikke hensyn til risikonivået knyttet til investeringen. En høyere avkastning kan være forbundet med høyere risiko, og investorer bør vurdere det før de tar noen beslutninger.
Står ikke for inflasjon
Avkastningsraten tar ikke hensyn til inflasjon, noe som kan erodere kjøpekraften til avkastningen. En investering med høy ROR er kanskje ikke like lønnsom hvis inflasjonen er høy.
Vurderer ikke skatter
Det tar ikke hensyn til virkningen av skatter på investeringen som kan påvirke lønnsomheten betydelig.
Kan være misvisende
ROR kan være misvisende hvis investeringen holdes i en kort periode. En høy rente over en kort periode er kanskje ikke bærekraftig på lang sikt, og investorer bør vurdere det også.
Måler kun økonomisk avkastning
Det måler kun økonomisk avkastning og tar ikke hensyn til ikke-økonomiske fordeler eller andre kostnader forbundet med investeringen.

Hva er din trading stil?

Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.

Ta quizen

ROR i aksjeinvesteringer: et praktisk eksempel

Anta at du kjøpte 100 aksjer av et selskaps aksjer for $50 per aksje, for en total investering på $5000. Ved slutten av ett år er aksjen trading til $60 per aksje, og selskapet har utbetalt et utbytte på $1 per aksje.

Vi må først beregne totalavkastningen. Det er summen av kapitalgevinster ($10 per aksje) og utbytte ($1 per aksje). Derfor er totalavkastningen $1100.

For å beregne ROR, må vi dele dette tallet på den opprinnelige investeringen og uttrykke det som en prosentandel.

ROR

Det er viktig å merke seg at avkastningsraten for aksjer kan variere mye avhengig av aksjen og tidsrammen som vurderes. Noen aksjer kan ha høy verdi over korte perioder, men lavere over lengre, mens andre kan være akkurat det motsatte.

Investorer bør også vurdere risikoen forbundet med aksjeinvesteringer, for eksempel volatilitet og potensialet for tap av kapital. Det er viktig å diversifisere investeringer og vurdere risikojusterte beregninger i tillegg til ROR når man evaluerer aksjeinvesteringer.

ROR vs ROI

ROR vs ROI

Når det gjelder å evaluere ytelsen til en investering, brukes ofte to vanlige beregninger:

  • Rate of Return (ROR)
  • Return on investment (ROI)

Selv om disse begrepene noen ganger brukes om hverandre, er det viktige forskjeller mellom dem.

ROI måler mengden avkastning på en investering i forhold til kostnaden. Det uttrykkes som en prosentandel og beregnes ved å trekke investeringens kostnad fra den endelige verdien, og deretter dele dette tallet med startkostnaden. ROI kan brukes til å sammenligne lønnsomheten til ulike investeringer.

På den annen side måler ROR gevinst eller tap av en investering over en bestemt tidsperiode, og den tar hensyn til både kapitalgevinster og inntekter generert av investeringen. I motsetning til ROI, som fokuserer på den opprinnelige kostnaden for investeringen, tar ROR hensyn til tidsverdien av penger og lengden på investeringsperioden.

Selv om begge beregningene kan være nyttige for å evaluere ytelsen til en investering, har de forskjellige applikasjoner. ROI er bedre egnet for å sammenligne lønnsomheten til ulike investeringer, mens ROR er mer nyttig for å vurdere ytelsen til en enkelt investering over tid.

Egenkapitalavkastning (ROE)

En annen interessant finansindeks er Return on Equity (ROE). Det er et forholdstall som måler et selskaps lønnsomhet ved å beregne hvor mye overskudd selskapet genererer med aksjonærens egenkapital investert i virksomheten.

For å beregne ROE deles nettoinntekten til et selskap på aksjonærens egenkapital. Egenkapitalen er forskjellen mellom selskapets totale eiendeler og totale forpliktelser.

Roe

Det er nyttig å evaluere hvor effektivt et selskap utnytter egenkapitalen for å generere fortjeneste. ROE er også nyttig for å sammenligne ytelsen til selskaper innenfor samme bransje.

Avslutningsvis er avkastningen et grunnleggende begrep i investeringsevaluering. Det hjelper investorer med å bestemme lønnsomheten til en investering og sammenligne den med andre muligheter. Det er imidlertid viktig å være klar over dens begrensninger og bruke andre beregninger i forbindelse med ROR for å ta informerte investeringsbeslutninger. Til syvende og sist bør diversifisering og risikojusterte beregninger vurderes for å sikre en godt avrundet investeringsportefølje.

Vanlige spørsmål

Hva er avkastningen?

Avkastningsgraden er et mål på gevinsten eller tapet på en investering i forhold til hvor mye penger som er investert. Det uttrykkes vanligvis som en prosentandel og beregnes ved å dele fortjenesten eller tapet fra en investering med den opprinnelige investeringskostnaden.

Hvordan beregnes avkastningen?

Formelen for å beregne avkastningen er: (Endelig verdi av investeringen - opprinnelig verdi av investeringen) / opprinnelig verdi av investeringen * 100 %. Dette gir deg avkastningen i prosent.

Kan avkastningen være negativ?

Ja, hvis verdien av en investering faller under startkostnaden, vil avkastningen være negativ. Dette betyr et tap på investeringen.

Hva er en god avkastning på en investering?

En "god" avkastning kan avhenge av ulike faktorer, inkludert type investering, risikonivå og markedsforhold. Imidlertid kan mange investorer vurdere en god avkastning som over den gjennomsnittlige årlige avkastningen til S&P 500, som historisk har vært rundt 7-10 %, justert for inflasjon.

Kan jeg bruke avkastningen til å sammenligne ulike investeringer?

Ja, avkastningen er et nyttig verktøy for å sammenligne ytelsen til ulike investeringer. Det er imidlertid viktig å huske at høyere avkastning ofte kommer med høyere risiko.

Hva er et eksempel på avkastning?

Anta at du kjøper en aksje for $100 og selger den et år senere for $120. Avkastningsgraden vil være: (120-100)/100 * 100 % = 20 %. Dette betyr at du har fått 20 % avkastning på investeringen.

Er avkastningen den samme som renten?

Nei, selv om de er like ved at de begge måler lønnsomheten til en investering, er de ikke like. Renten er typisk fast og betales på hovedstolen, mens avkastningen kan svinge og beregnes basert på den samlede gevinsten eller tapet av investeringen.

Hvordan påvirker avkastningen investeringsbeslutningene mine?

Avkastningsgraden kan gi verdifull innsikt i ytelsen til en investering, som kan veilede investeringsbeslutningene dine. Hvis en bestemt investering konsekvent gir høy avkastning, kan det være verdt å vurdere. Det er imidlertid også avgjørende å vurdere andre faktorer, som risikotoleranse og investeringsmål.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.