expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Soliditet: Nyckeln till finansiell stabilitet

Soliditet: Ordet stavas med träklossar.

Börja din handelsresa med Skilling

Handla Nu

Soliditet är en viktig aspekt av ett företags finansiella hälsa, vilket indikerar dess förmåga att uppfylla långsiktiga åtaganden och säkerställa hållbar verksamhet. Att upprätthålla soliditet är avgörande för att företag ska kunna attrahera investerare, säkra lån och uppnå långsiktig framgång.  Den här artikeln kommer att utforska innebörden av soliditet, hur det fungerar, skillnaden mellan soliditet och likviditet och konsekvenserna av insolvens för ett företags överlevnad.

Vad är soliditet?

Soliditet avser ett företags förmåga att uppfylla sina långsiktiga finansiella förpliktelser. Det är ett mått på om ett företag har tillräckliga tillgångar för att täcka sina skulder. Ett solvent företag kan betala av sina skulder och fortsätta sin verksamhet utan ekonomisk nöd. Soliditet bedöms ofta med hjälp av olika finansiella nyckeltal som jämför ett företags tillgångar med dess skulder.

I Norge måste företag som EquinorASA och DNB ASA upprätthålla soliditet för att säkerställa investerarnas förtroende och operativ stabilitet. Soliditet är en nyckelindikator på finansiell hälsa som påverkar ett företags förmåga att växa och frodas på den konkurrensutsatta marknad.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Hur soliditet fungerar

Soliditet bestäms genom att utvärdera ett företags balansräkning, som listar dess tillgångar, skulder och eget kapital. De viktigaste komponenterna för att bedöma soliditet inkluderar:

  1. Tillgångar: Alla resurser som ägs av företaget och som har ekonomiskt värde.
  2. Skulder: Alla ekonomiska förpliktelser eller skulder som företaget har till externa parter.
  3. Eget kapital: Återstående andel i bolagets tillgångar efter avdrag för skulder.

Två vanliga nyckeltal som används för att bedöma soliditet är:

  • Solvensgrad: Detta förhållande jämför ett företags nettoförmögenhet (eget kapital) med dess totala tillgångar. Den anger hur stor andel av ett företags tillgångar som finansieras av dess medel.

  • Soliditet = (Eget kapital / Totala tillgångar) × 100*

  • Skulder-till-eget kapital kvot: Detta förhållande jämför ett företags totala skulder med dess egna eget kapital, vilket ger insikt om företagets finansiella hävstångseffekt.

Skulder-till-eget kapital kvot = Totala skulder/ Eget kapital

En högre soliditet och en lägre soliditet indikerar generellt ett mer finansiellt stabilt företag.

Soliditet vs. likviditet: skillnad?

Medan soliditet och likviditet båda mäter aspekter av ett företags finansiella hälsa, fokuserar de på olika tidsramar och skyldigheter.

Aspekt Soliditet Likviditet
Definition Förmåga att möta långsiktiga ekonomiska förpliktelser. Förmåga att möta kortsiktiga ekonomiska förpliktelser.
Fokus Långsiktig finansiell stabilitet. Kortsiktigt kassaflöde  och rörelsekapital.
Nyckeltal Soliditet, skuld-till-eget kapital. Nuvarande kvot, snabb kvot.
Bedömning Utvärderar övergripande ekonomisk hälsa och tillgångsbas. Bedömer förmågan att betala av kortfristiga skulder.
Exempel Equinors förmåga att betala av långfristiga skuld med tillgångar. DNB:s förmåga att täcka omedelbara utgifter med kontanter.
Inga provisioner, inga påslag.
22/07 - 26/07
AMZN.US: 00:00 - 20:00 UTC
SANDUSD: 00:00 - 20:00 UTC
Handla nu

Kan ett företag överleva om de är insolventa?

Insolvens uppstår när ett företag inte kan uppfylla sina långsiktiga finansiella förpliktelser, vilket indikerar att dess skulder överstiger dess tillgångar. Även om insolvens är en allvarlig ekonomisk fråga, leder den inte alltid till omedelbar konkurs. Det finns flera sätt som ett företag kan försöka överleva en insolvens på:

  1. Omstrukturering av skuld: Förhandla med borgenärer för att omstrukturera skuld, sänka räntorna eller förlänga återbetalningsvillkoren.
  2. Hämta kapital: Ge ut nytt eget kapital eller säkra ytterligare lån för att förbättra den finansiella ställningen.
  3. Tillgångsförsäljning: Sälja tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten eller underpresterande tillgångar för att samla in kontanter och betala ned skuld.
  4. Kostnadssänkande åtgärder: Genomförande av strikta kostnadskontroller och sänkta driftskostnader för att förbättra kassaflödet.

Men om dessa åtgärder misslyckas kan företaget behöva ansöka om konkursskydd för att omorganisera sin verksamhet och sina skulder under domstolsövervakning.

Sammanfattning

Soliditet är ett kritiskt mått på ett företags långsiktiga finansiella hälsa, vilket indikerar dess förmåga att uppfylla förpliktelser och upprätthålla verksamheten. Att skilja mellan soliditet och likviditet hjälper till att förstå ett företags övergripande finansiella stabilitet kontra dess omedelbara kassaflödesbehov. 

För företag är upprätthållande av soliditet avgörande för att säkra investerarnas förtroende och säkerställa operativ framgång. Även om insolvens innebär betydande utmaningar, kan företag utforska olika strategier för att överleva och omstrukturera sina finansiella ställningar.

Vanliga frågor

1. Vad är soliditet?

Soliditet avser ett företags förmåga att uppfylla sina långsiktiga finansiella förpliktelser och upprätthålla finansiell stabilitet.

2. Hur mäts soliditet:

Soliditet mäts med nyckeltal som soliditet och soliditet, som jämför ett företags tillgångar och skulder.

3. Vad är skillnaden mellan soliditet och likviditet?

Soliditet mäter ett företags förmåga att uppfylla långsiktiga åtaganden, medan likviditet bedömer dess förmåga att täcka kortfristiga skulder.

4. Kan ett företag överleva om de är insolventa?

Även om det är utmanande kan ett företag överleva insolvens genom att omstrukturera skuld, anskaffa kapital, sälja tillgångar och minska kostnaderna. Om dessa åtgärder misslyckas kan en konkurs bli nödvändig.

5. Varför är soliditet viktigt?

Soliditet är avgörande för att upprätthålla investerarnas förtroende, säkra lån och säkerställa långsiktig operativ framgång.

För övrigt, om du funderar på att utforska olika investeringsmöjligheter, kan en förståelse av Ethereum-priset erbjuda värdefulla insikter om marknad, även om tidigare resultat inte garanterar eller förutsäger framtida resultat.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Inga provisioner, inga påslag.
22/07 - 26/07
AMZN.US: 00:00 - 20:00 UTC
SANDUSD: 00:00 - 20:00 UTC
Handla nu
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem