การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้กำกับดูแล:

×
CySEC

Skilling Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 357/18

ดำเนินการต่อไป
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd ได้รับอนุญาต และได้รับการควบคุมโดย Financial Services Authority (FSA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD042

ดำเนินการต่อไป

What are Candlestick Charts?

So-called because they look like – you guessed it – Candlesticks. Candlestick charts are many traders’ favourite way of looking at price movements (of a share or commodity, for example). Candlesticks were invented in Japan in the 1700’s and are therefore often known as Japanese Candlesticks (for those interested in their history, they were popularised in the west by a chap named Steve Nisson).


Looking first at the chart above, we can see that each Candlestick tells a story about the gold price at that moment in time. Let’s take a closer look at two of them below.

What to look out for

  • The vertical line shows the highest price (at the top of the Candlestick) and the lowest price (the bottom of the Candlestick, also known as the ‘wick’).
  • The colour of the Candlestick shows you in which direction the market is going. A dark Candlestick shows a falling price, whereas a light Candlestick shows a rising price.
  • The open and close prices are shown by the edges of the ‘body’ of the Candlestick. This helps you to work out how volatile the market is. A long body shows that there’s a big difference between the open and close price so the market is volatile, whereas a short body shows there’s been little price movement.

There are numerous formations and patterns of Candlesticks, what they can form may also indicate trend changes or continuations. You can read about those here.


Some Candlestick formations provide a lot of information on their own, so traders pay more attention to them. Below we list a few of the more well-known formations, but please see other sections in the Skilling Academy for more.

Doji

A Doji forms when the open and the closing price of the Candle is exactly the same, or nearly the same. That means there is a significant equality between buyers and sellers. It is quite often found at a reversal area such as support and resistance or the bottom or top of trends. It is important to emphasise that the Doji Candle does not mean reversal by itself, it means indecision on the market. Doji’s are very popular with traders.


Long-legged Doji have long upper and lower spikes that are almost equal in length. This Doji indicates that prices moved a lot within the specified timeframe, but the end result showed little change from the initial open.

A Dragonfly Doji is a Doji where the open and close price are at the high end of the bar. The form looks like a ‘T’ and indicates that sellers were dominating but the buyers pushed back the price to the open level.

A Gravestone Doji forms when the open, low and close are equal and the high creates a long upper shadow. The Candlestick looks like an upside down ‘T’ and indicates that buyers were dominating the sellers and pushed prices back to the opening level.


Candlesticks with long shadows

It is always good to remember that Candlesticks with a long upper or lower shadow indicate that either buyers or sellers were dominating the trade session. Both these patterns may highlight a potential reversal for the price.

Hammer

The Hammer has a small body, a long lower shadow, and short upper shadow. The long lower spike implies that the sellers drove prices down but the buyers came to the market and pushed the price back up. The low of the Hammer shows that sellers remain in the market. It is a bullish reversal pattern and, in addition, Hammers can mark bottoms or support levels that helps to set up stop loss levels.


Shooting Star

The Shooting Star has a small body, a long upper shadow and a small lower shadow. These Candlesticks point towards potential bearish reversals or resistance levels, but require confirmation before action. The candle that forms after the shooting star is what confirms the shooting star candle.


Skilling Summary:

Japanese Candlesticks are another vital part of technical analysis. Many trading platforms that provide charts, default to choosing Candlesticks as the way to view price action. Although there are many other ways to visualise charts, such as regular bar charts, we at Skilling love the Candlestick. However, it must be said that many other traders use a whole range of differing methods, so it’s up to you to use what you are most comfortable with and what gives you the information you do (or don’t!) need. Either way, you will come across Candlesticks at some point so it’s definitely a good idea to be somewhat knowledgeable about them.