expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

เงื่อนไขการซื้อขาย

อัตราส่วนหนี้สิน: ทำความเข้าใจแนวคิด การคำนวณ และการวิเคราะห์

อัตราส่วนหนี้สิน: การวัดสัดส่วนหนี้สินของบริษัทต่อสินทรัพย์

ในขอบเขตของการเงิน อัตราส่วนหนี้สินทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานสำหรับการประเมินสถานะทางการเงินของบุคคลและธุรกิจ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขอบเขตที่กองทุนที่ยืมมามีส่วนช่วยในโครงสร้างเงินทุนโดยรวมของกิจการ

โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นตัววัดว่า สินทรัพย์ ขององค์กรได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านหนี้สินจำนวนเท่าใด และคำนวณโดยการหารหนี้ทั้งหมดด้วย สินทรัพย์ทั้งหมด

ค่าที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงสัดส่วนที่มากขึ้นของสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากหนี้สิน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงระดับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน ตัวเลขที่ต่ำกว่าบ่งบอกถึงแนวทางทางการเงินที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ขึ้นอยู่กับกองทุนที่ยืมน้อยกว่า

อัตราส่วนนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกิจการอย่างครอบคลุม ปัจจัยอื่นๆ เช่น บรรทัดฐานของอุตสาหกรรม ความสามารถในการทำกำไร และกระแสเงินสด ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วย

อัตราส่วนหนี้สินมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการลงทุนที่เป็นไปได้หรือประเมินความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ ช่วยให้นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถวัดระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ของกิจการ

อัตราส่วนหนี้สินคืออะไร?

อัตราส่วนหนี้สินเปรียบเสมือนเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ ที่บอกเราว่าสิ่งของของบริษัทที่จ่ายไปเป็นจำนวนเท่าใดด้วยเงินที่ยืมมา

ลองนึกภาพบริษัทก็เหมือนพายก้อนใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่น อาคาร เครื่องจักร และเงิน ล้วนประกอบกันเป็นวงกลมนี้ ทีนี้ อัตราส่วนหนี้สินช่วยให้เราเห็นว่า ส่วนของพายนี้ครอบคลุมถึงหนี้หรือเงินกู้ได้มากเพียงใด

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ

อัตราส่วนหนี้สินเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของกิจการ มีสองตัวชี้วัดที่สำคัญเข้ามามีบทบาท: อัตราส่วนหนี้สินและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน แม้ว่าทั้งสองอย่างจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพึ่งพาหนี้สินของกิจการ แต่ก็แตกต่างกันในการคำนวณและการตีความ

อัตราส่วนหนี้สินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะวัดสัดส่วนของสินทรัพย์ของกิจการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากหนี้สิน คำนวณโดยการหารหนี้สินรวมด้วยสินทรัพย์รวม

debt-ratio-formula-us.png

ในทางกลับกันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินและการจัดหาเงินทุน

โดยจะระบุสัดส่วนของหนี้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ คำนวณโดยการหารหนี้สินทั้งหมดด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

debt-ratio-calculation-us.png

ตัวอย่าง

นิติบุคคล A มีสินทรัพย์รวม 500,000 ดอลลาร์ และหนี้สิน (หนี้) รวม 200,000 ดอลลาร์ ทุน (สัดส่วนการถือหุ้น) ในกิจการคือ 300,000 ดอลลาร์

อัตราส่วนหนี้-image-us.png

จากการคำนวณข้างต้น เราจะเห็นว่า 40% ของสินทรัพย์ของ Entity A ได้รับการชำระหนี้ผ่านหนี้สิน ในทางกลับกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 67% ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจการมีหนี้สินมากกว่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

ในทางปฏิบัติ อัตราส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการพึ่งพาการจัดหาเงินกู้ที่มากขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงระดับทางการเงินที่สูงขึ้นความเสี่ยง เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทั้งสองอย่างมีข้อดีและข้อจำกัด และการตีความอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมและเปรียบเทียบอัตราส่วนกับเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของภาคส่วนที่กิจการดำเนินธุรกิจอยู่

อัตราส่วนหนี้ดีหรือเลวคืออะไร?

การพิจารณาว่าอัตราส่วนหนี้สินจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม เป้าหมายทางการเงิน และการยอมรับความเสี่ยง แม้ว่าจะไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่บังคับใช้ในระดับสากล แต่การทำความเข้าใจความหมายของค่านิยมที่แตกต่างกันสามารถช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการเงินได้

 • หนี้ทั้งหมด: นี่คือเงินทั้งหมดที่บริษัทเป็นหนี้ผู้อื่น
 • สินทรัพย์ทั้งหมด: นี่คือทุกสิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ
 • อัตราส่วนหนี้สินต่ำ: หากผลลัพธ์มีจำนวนน้อย (เช่น 0.2 หรือ 20%) แสดงว่าบริษัทไม่มีหนี้มากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของ นี่เป็นสัญญาณที่ดี A อัตราส่วนหนี้สินที่ลดลง บ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ของบริษัทในสัดส่วนที่น้อยกว่าได้รับการชำระหนี้ผ่านหนี้ ซึ่งอาจมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกของความมั่นคงทางการเงินและความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ลดลง
 • อัตราส่วนหนี้สินสูง: หากผลลัพธ์เป็นตัวเลขจำนวนมาก (เช่น 0.7 หรือ 70%) แสดงว่าบริษัทมีหนี้มากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของ นี่อาจเป็นความเสี่ยง ในทางกลับกัน อัตราส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามภาระหนี้และความเสี่ยงทางการเงิน เนื่องจากสินทรัพย์ในสัดส่วนที่มากขึ้นได้รับการชำระหนี้ผ่านหนี้สิน ซึ่งอาจกดดันกระแสเงินสดและจำกัดความยืดหยุ่นทางการเงิน
 • ในการประเมินสถานะทางการเงินของธุรกิจ การเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมหรือเกณฑ์มาตรฐานภาคส่วนถือเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนหนี้สิน 40% อาจถือว่าสูงในภาคส่วนที่มีค่าเฉลี่ย 20% ในขณะที่อัตราส่วนเดียวกันอาจถือว่ายอมรับได้ในอุตสาหกรรมที่มีบรรทัดฐานอยู่ที่ประมาณ 50%
 • นอกจากนี้ การพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินและปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ความสามารถในการทำกำไร กระแสเงินสด และแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของกิจการ

เช่นเดียวกับที่แพทย์ตรวจสุขภาพของคุณ อัตราส่วนหนี้สินจะตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของบริษัท บริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่ำถือเป็นข้อบ่งชี้ถึงสถานะที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำกว่าสำหรับบริษัทและผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน

บริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินสูงอาจเป็นเหมือนคนที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพ มันมีความเสี่ยงมากขึ้น

เป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างสมดุลระหว่างการจัดหาเงินทุนและตราสารทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ แนวทางที่รอบคอบเกี่ยวข้องกับการจัดการระดับหนี้ในลักษณะที่สนับสนุนการเติบโต รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และรับรองความสามารถในการปฏิบัติตามภาระหนี้ได้ทันท่วงที

เหตุใดอัตราส่วนหนี้สินจึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

การทำความเข้าใจอัตราส่วนหนี้สินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินและระดับความเสี่ยงของบริษัท การพึ่งพาหนี้สินของบริษัทส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและอาจส่งผลต่อราคาหุ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินเป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับการตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลครบถ้วน

อัตราส่วนหนี้สินช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ อัตราส่วนหนี้สินที่ลดลงบ่งชี้ว่าบริษัทพึ่งพาเงินกู้ยืมน้อยลง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ความมั่นคงนี้สามารถทำให้หุ้นของบริษัทน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การราคาที่แข็งค่าขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงระดับหนี้ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับเทรดเดอร์ บริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินสูงอาจเผชิญกับความท้าทายในการชำระหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรายได้มีความผันผวน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้อาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาหุ้น ซึ่งเทรดเดอร์จำเป็นต้องทราบ

ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สิน เทรดเดอร์จึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นว่า หุ้น ใดที่จะซื้อหรือขาย ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินและหลีกเลี่ยงบริษัทที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินยังมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบอีกด้วย เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อระบุว่าบริษัทใดมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่า การเปรียบเทียบนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกว่าจะลงทุนที่ไหน

การทำความเข้าใจอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทสามารถช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะชอร์ตหุ้นของบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินสูง โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง หรืออาจเปิดสถานะ Long ในหุ้นของบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่ำ โดยคาดหวังถึงความมั่นคงและการเติบโต

วิธีลดอัตราส่วนหนี้สิน

การลดอัตราส่วนหนี้สินเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ด้วยการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินโดยรวม บุคคลและธุรกิจจึงสามารถเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและความยืดหยุ่นได้

 1. เริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการชำระหนี้: สร้างงบประมาณที่จัดสรรรายได้ส่วนสำคัญของคุณเพื่อชำระหนี้ที่คงค้าง
 2. สำรวจโอกาสในการเพิ่มกระแสเงินสดของคุณ: การเพิ่มรายได้จะทำให้มีทรัพยากรทางการเงินมากขึ้นเพื่อจัดสรรเพื่อการชำระหนี้ ซึ่งจะลดอัตราส่วนหนี้สินของคุณเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุด
 3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและระบุส่วนที่คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้: ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเพื่อเพิ่มเงินทุนสำหรับการชำระหนี้ พิจารณาการเจรจาสัญญาหรือการสมัครสมาชิกใหม่ การซื้อสินค้าที่ใช้แล้วแทนของใหม่ และค้นหาวิธีประหยัดเงิน
 4. หากคุณพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนเพื่อให้บรรลุภาระหนี้: ลองติดต่อเจ้าหนี้ของคุณ พวกเขาอาจเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ระยะเวลาการชำระหนี้ที่ขยายออกไป หรือแม้แต่การปลดหนี้บางส่วน
 5. เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ: จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ประเมินความจำเป็นของค่าใช้จ่าย การกู้ยืม หรือทางเลือกทางการเงินใหม่ๆ ที่ไม่จำเป็น
 6. หากคุณพบว่าตัวเองมีภาระมากเกินไป: หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการลดอัตราส่วนหนี้สินของคุณ โปรดพิจารณาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาด้านเครดิตสามารถให้คำแนะนำส่วนบุคคลและช่วยคุณพัฒนาแผนการชำระหนี้ที่ครอบคลุม

โปรดจำไว้ว่า การลดอัตราส่วนหนี้สินเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องใช้วินัยและความมุ่งมั่น อาจต้องใช้เวลาสักระยะจึงจะเห็นการปรับปรุงที่สำคัญ แต่ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถค่อยๆ ลดอัตราส่วนหนี้สินและปรับปรุงสุขภาพทางการเงินโดยรวมของคุณได้

การทำความเข้าใจและการจัดการอัตราส่วนหนี้สินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาอนาคตทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นให้สอดคล้องกับ รูปแบบการซื้อขาย การใช้กลยุทธ์เพื่อลดหนี้ การคำนึงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม และการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบรู้ คุณสามารถปูทางไปสู่ความมั่นคง ความยืดหยุ่น และความสำเร็จในระยะยาวที่มากขึ้น ควบคุมอัตราส่วนหนี้สินของคุณและปลดล็อกเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ทางการเงิน

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดหุ้น
เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ไม่พลาดโอกาส
ลงชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

1. อัตราส่วนหนี้สินที่สูงจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่?

แม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินที่สูงอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ได้ แต่ก็อาจไม่ใช่สัญญาณเชิงลบเสมอไป อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือสาธารณูปโภค มักมีอัตราส่วนหนี้สินสูงกว่าเนื่องจากมีลักษณะต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก

2. อัตราส่วนหนี้สินติดลบได้หรือไม่?

ไม่ได้ อัตราส่วนหนี้สินไม่สามารถติดลบได้ อัตราส่วนหนี้สินติดลบจะบ่งบอกว่าหนี้รวมมากกว่าสินทรัพย์รวมซึ่งเป็นไปไม่ได้

3. ฉันควรติดตามอัตราส่วนหนี้สินของฉันบ่อยแค่ไหน?

ขอแนะนำให้ติดตามอัตราส่วนหนี้สินของคุณอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการชำระหนี้ใหม่ การชำระหนี้ที่มีอยู่ หรือการประสบกับความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์

4. อัตราส่วนหนี้สินพิจารณาถึงหนี้ประเภทต่างๆ หรือไม่?

อัตราส่วนหนี้สินจะพิจารณาถึงหนี้ทุกประเภท รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาว ภาระผูกพันระยะสั้น และกองทุนที่ยืมในรูปแบบอื่นๆ โดยให้การประเมินภาระหนี้โดยรวมของกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อย่างครอบคลุม

5. สามารถเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทต่างๆ ได้หรือไม่?

แม้ว่าการเปรียบเทียบอัตราส่วนหนี้สินระหว่างบริษัทจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน แต่การพิจารณาบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม โมเดลธุรกิจ และปัจจัยทางบริบทอื่นๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ อุตสาหกรรมต่างๆ มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกำหนดการจัดหาเงินกู้ และสิ่งที่อาจถือเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่ดีในภาคหนึ่งอาจไม่เป็นจริงสำหรับอีกภาคส่วนหนึ่ง

ขั้นตอนถัดไป

Skilling ถือเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แข็งแกร่ง โดยนำเสนอทรัพยากรและเครื่องมือมากมายแก่เทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ สื่อการเรียนรู้ และความสามารถในการซื้อขายแบบเรียลไทม์ของเรา ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลและคว้าโอกาสทางการตลาด รับรองว่าคุณมีความพร้อมที่จะสำรวจตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

เริ่มต้นเส้นทางการเทรดของคุณกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้ เข้าร่วม Skilling วันนี้!

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ
ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดหุ้น
เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ไม่พลาดโอกาส
ลงชื่อ